Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

02/12/2011

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TS CÙ HUY HÀ VŨ

Hồ Như Hiển
Xin gửi lời chúc mừng sinh nhật chân thành đến TS Cù Huy Hà Vũ!
Trong những bài thơ viết về TS, mình thích nhất bài của tác giả Hà Sĩ Phu:

MỪNG NGÀY THÁI LAI
("Lẵng hoa" gửi Cù Huy Hà Vũ sau song sắt)
Lại mừng sinh nhật  hôm nay [1]
Lương tri bốn bể kết tày lẵng hoa
Lòng son vượt sắt nhà pha [2]
Chung tay ôm lấy sơn hà ngả nghiêng

Say pháp lý, quên niềm riêng
Phiêu diêu Vũ trụ, Lửa thiêng cũng gần [3].
Mẹ sinh ta chẳng thánh thần
Biển đời Thiện Ác tự thân vẫy vùng.

Bắt anh hùng, đã anh hùng
Phong trần rũ sạch nên công một ngày.
Nhân quần tay đã trong tay
Đá mềm chân cứng... hẹn ngày thái lai!
Hà Sĩ Phu
2/12/2011
-----
[1] Cù Huy Hà Vũ sinh ngày 2/12/1957
[2] Tên cũ gọi các nhà tù, trại giam
[3] Vũ trụ ca, Lửa thiêng: Thơ Cù Huy Cận, cảm hứng thơ này đã ngấm vào máu người con là  Cù Huy Hà Vũ.
Trong bài này mình thích nhất hai câu:
Lòng son vượt sắt nhà pha
Chung tay ôm lấy sơn hà ngả nghiêng

HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU