Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

22/08/2014

SƯU THUẾ GIÁO DỤC

Hồ Như Hiển

Thu sang, nhiều lá rụng
Em nao nức tựu trường (*)
Mẹ cha bám mặt đường
Chắt chiu, lưng buộc bụng.

VIỆT NAM YÊU DẤU