Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

18/10/2013

CÁI RẮM

 Hồ Như Hiển: Dân gian chửi bọn nịnh thần/nịnh hót/nịnh bợ quả thật là thâm thúy!
***
 CÁI RẮM
Sưu tầm

Một hôm nhà vua đang ngự triều bỗng đánh rắm, tả quan lắng tai nghe rồi tâu:

- Muôn tâu bệ hạ, nghe như tiếng đàn tiếng sáo.


Hữu quan hít hà rồi tâu:

- Muôn tâu bệ hạ, ngửi như mùi huệ mùi lan.

Nhà vua nghe tâu sướng tai lắm, nhưng rồi đâm lo:

- Phàm thiên hạ đánh rắm thời phải thối, nay trẫm đánh rắm lại không thế, e trẫm băng đến nơi.

Tả hữu mặt chảy dài. May sao nhà vua lại phát ra một cái tiếp. Tả quan vươn cổ ra tâu:

- Muôn tâu bệ hạ, thối ạ.

Hữu quan cũng không kém:

- Muôn tâu bệ hạ, không những thối mà còn thối lắm ạ.

VIỆT NAM YÊU DẤU