Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

01/07/2011

Bài thơ tớ thích: VẮNG


Em vắng trọn ngày không gặp mặt
Đường hoang vắng nắng, vườn không hoa
Mắt vắng nỗi chi đêm vắng khép
Nằm vẽ lên màn dáng vắng xa.
Trần Quốc Thực

VIỆT NAM YÊU DẤU